3

Projekt "Patrz przed siebie"

Edward Stefan Kiepurski, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Pro Publico Bono ze Szczytna


Porady dla organizacji aplikujących do II edycji konkursu "Warto być za!"


Jako jeden z laureatów I edycji konkursu grantowego "Warto być za!" doradzałbym wszystkim aplikującym do kolejnej edycji konkursu:

  • 1. stworzenie partnerstwa z innymi organizacjami pożytku publicznego
    • Zachęcałbym do nawiązania współpracy z organizacjami, które mają doświadczenie w dokumentowaniu i rozliczaniu otrzymanej dotacji. Nie chodzi tylko o przejrzystość i uczciwość - to jest poza dyskusją. Grantodawca będzie oczekiwał od zwycięskiej organizacji jasnego opisu każdego dokumentu finansowego zgodnie z wymogami księgowości i trzymania się planu wydatków. Możemy w trakcie realizacji projektu, w oparciu o bieżący monitoring i niezbędny częstokroć proces ewaluacji, występować z wnioskiem o uzasadnione przesunięcia budżetowe. Spotkaliśmy się z daleko posuniętą wyrozumiałością w tym względzie, która sprzyja wdrażaniu dobrych rozwiązań.
      Ważne jest też to, żeby każda organizacja uczestnicząca w partnerstwie otrzymała jasno sprecyzowany przydział zadań do wykonania.
  • 2. zgodność projektu z regułą SMART
    • Projekt powinien być dookreślony terytorialnie, mierzalny, ambitny (innowacyjny), ale także realny i określony w czasie. Szczególną wagę przykładałbym do przemyślenia postępowania po zakończeniu realizacji projektu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy naszym celem jest ostateczne rozwiązanie pojedynczego problemu. Z reguły jest natomiast tak, że podejmujemy działania, których efekty spełniają wymogi ww. reguły, ale z wielu względów wymagają kontynuacji i wzbogacenia o wnioski z analizy ex post. Dlatego tworząc projekt przewidujmy to. Traktujmy to - co jest szczególnie ważne dla organizacji "młodych" bez znaczących sukcesów - jako zdobywanie doświadczenia i nabywanie umiejętności zarządzania projektem. Może to być decydujące w dalszych staraniach o dotacje, szczególnie z programów operacyjnych Unii Europejskiej, gdzie takie elementy są wysoko punktowane. Gama programów i wysokość środków mogą pomóc wypełnić nasze plany statutowe i pozwolą na wieloletnią realizację tego, co Albert Einstein ujął w następujące słowa: "Wszyscy wiedzą, że tego nie da się zrobić. I przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da. I on to właśnie robi".

Z życzeniami sukcesu,
Stefan Kiepurski,