2

Projekt "Młodzieżowe Kluby Wolontariusza"

Ewa Kosiedowska, prezes Centrum Wolontariatu w Słupsku


Porady dla organizacji aplikujących do II edycji konkursu "Warto być za!"


 • 1. Misja i cele organizacji/instytucji aplikującej powinny być spójne z zasadami i regulaminem konkursu.
  • To znaczy, że organizacja działająca np. w obszarze ekologii, nie powinna ubiegać się o dofinansowanie działań z zakresu pomocy społecznej. Rzecz wydaje się być oczywista, ale wielokrotnie spójność, o której mowa, jest wątpliwa.
 • 2. Rzetelna analiza problemu.
  • Warto odpowiedzieć sobie na następujące pytania: - Co jest istotą problemu, którym chcesz się zająć?
   - Jaki jest zasięg tego problemu?
   - Jakie są społeczne konsekwencje tego problemu, jakie będą skutki zaniechania działań zmierzających do jego rozwiązania?
   - Jacy ludzie (grupy społeczne) skorzystają w wyniku realizacji projektu?
   - Dlaczego wspieranie ww. grup jest szczególnie ważne?
   - Czy sponsor zainteresowany jest wspieraniem działań, które pozwolą zminimalizować lub zmniejszyć problem?
   Bardzo istotne jest zebranie odpowiednich danych na potwierdzenie swoich tez.
 • 3. Dobre rozpoznanie możliwości współpracy z innymi sektorami (biznes, samorząd, inne organizacje).
  • Gdy nad rozwiązaniem tego samego problemu pracuje w danej miejscowości czy regionie niezależnie kilka organizacji/instytucji, wskazane jest poszukanie partnera/ów. Umożliwi to wykorzystanie maksymalnego potencjału środowiska.