Pytania i odpowiedzi

Pytania ogólne

Czy w konkursie projektów mogą brać udział tylko organizacje pożytku publicznego?
Tak, w konkurs projektów w ramach inicjatywy społecznej "Warto być za!" mogą brać tylko organizacje o sądownie potwierdzonym statucie organizacji pożytku publicznego.
Czy w konkursie projektów mogą wziąć udział regionalne oddziały dużej organizacji pożytku publicznego?
Tak, oddziały regionalne organizacji pożytku publicznego mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem, że znajdują się w wyciągu z KRS danej organizacji oraz gdy do wniosku dołączone zostaną zaświadczenia z ZUS i US wystawione na oddział biorący udział w konkursie.
Czy w projekcie możemy zaplanować działania inwestycyjne, np. budowę lub remont budynku służącego beneficjentom działań pomocowych?
Tak, projekt może przewidywać realizację działań inwestycyjnych. Do takiego wniosku musi zostać dołączony kosztorys realizacji inwestycji przygotowany przez rzeczoznawcę.
Co oznaczają poszczególne kategorie konkursowe?
Kategorie konkursowe wyznaczają wysokość dofinansowania, które może otrzymać organizacja ubiegająca się o środki na realizację projektu. Jeśli zatem wnioskodawca składa wniosek w I kategorii - 100 tys. zł - wówczas w przypadku wygranej otrzyma kwotę w wysokości 100 tys. zł brutto, a sam musi zapewnić wkład w wysokości 11 111 zł. Ta sama zasada dotyczy II kategorii - 50 tys. zł.
Ile wniosków może złożyć jedna organizacja?
Każda organizacja może złożyć łącznie dwa wnioski konkursowe, przy czym każdy musi był złożony w innej kategorii finansowej. Organizacje nie może ubiegać się o realizację dwóch projektów np. o wartości 100 tys. zł brutto.
Czy możliwe jest realizowanie projektu z partnerem?
Tak, każda organizacja pożytku publicznego może realizować projekt w partnerstwie, np. z inną organizacją pozarządową, jednostką administracji samorządowej, ośrodkiem pomocy społecznej, itp.
Czy projekt przedłożony do konkursu "Warto być za!" może być kontynuacją działań podjętych wcześniej przez wnioskodawcę?
Tak, wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie na działania, które podjął już wcześniej. Muszą jednak wpisywać się one w założenie konkursu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu ubóstwem.
Jaki projekt ma szansę na wygraną?
Każdy projekt - niezależnie od tego, czy dotyczy działań "miękkich" (np. organizacja szkoleń, poradnictwa, itp.), czy zakłada realizacje inwestycji (np. remont, wykończenie budynku, itp.) ma szansę na wygraną. Ważne jest to, żeby działania zaplanowane w ramach projektu były nakierowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na tle ubóstwa, a sam projekt był przygotowany rzetelnie. Nie ma również znaczenia, czy projekt do konkursu przedkłada organizacja o wieloletnim doświadczeniu i znana w całej Polsce, czy też wnioskodawcą jest organizacja istniejąca od niedawna i działająca lokalnie. Każdy dobry pomysł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na tle ubóstwa na pewno zostanie dostrzeżony przez ekspertów inicjatywy społecznej "Warto być za!".
Kto decyduje o przyznaniu dofinansowania: Zespół Ekspertów, Rada Programowa czy wyniki głosowania opinii publicznej?
Selekcja i ocena wniosków jest trzystopniowa. Wszystkie wnioski nadesłane przez wnioskodawców są oceniane przez Zespół Ekspertów na formularzu Karty oceny merytorycznej. Na podstawie punktacji przyznanej przez Zespół Ekspertów koordynator sporządza ranking najlepszych projektów w dwóch kategoriach. 24 najwyżej ocenionych projektów - w tym 10 w kategorii 100 tys. zł i 14 w kategorii 50 tys. zł - zostaje przedstawione Radzie Programowej. Podczas posiedzenia Rady jej członkowie nominują 15 najlepszych projektów - w tym 7 w kategorii 100 tys. zł i 8 w kategorii 50 tys. zł - do głosowania opinii publicznej. 7 projektów - w tym 3 w kategorii 100 tys. zł i 4 w kategorii 50 tys. zł - otrzyma łączne dofinansowanie w wysokości 0,5 mln zł.

Przygotowanie wniosku konkursowego

Na jaki czas zaplanować harmonogram realizacji projektu?
Czas trwania projektu należy zaplanować na 6 miesięcy. Początek realizacji projektu powinien być zaplanowany na 1 lutego, a zakończenie - na 31 lipca 2011 r.
Jak skonstruować budżet?
Budżet powinien być przygotowany zgodnie z kategoriami zaznaczonymi w "Wytycznych dla uczestników konkursu": wydatki związane z personelem projektu, wydatki dotyczące uczestników projektu i inne. W budżecie należy również zaznaczyć, które działania będą finansowane ze środków przyznanych w ramach konkursu projektów "Warto być za!", a które ze środków własnych organizacji.
O jaką kwotę mogę wnioskować i ile musi wynieść wkład własny projektu?
Każda organizacja może wnioskować o kwoty równe kwotom określonym w kategorii finansowej: 100 tys. zł i 50 tys. zł. Każda z tych kwot stanowi 90% budżetu każdego projektu, czyli wydatków kwalifikowanych. Wkład własny musi wynieść 10% wartości całego projektu, czyli 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych. Dla poszczególnych kategorii są to kwoty:
  • 100 tys. zł brutto dofinansowania - 11 111,11 zł wkładu własnego finansowego, co daje łączny budżet projektu w wysokości 111 111,11 zł brutto,
  • 50 tys. zł brutto dofinansowania - 5 555,56 zł wkładu własnego finansowego, co daje łączny budżet projektu 55 555,56 zł.
Czy wkład własny może być większy niż określone w Regulaminie konkursu?
Tak, wkład własny finansowy może być większy niż określony w Regulaminie. Natomiast wysokość dofinansowania ze środków konkursu projektów pozostaje niezmieniona i wynosi w poszczególnych kategoriach dokładnie: 100 tys. zł brutto oraz 50 tys. zł brutto.
Czy wkład własny może pochodzić z innych dotacji lub od partnera projektu?
Tak, wkład własny może pochodzić z innej dotacji lub od partnera projektu.
Budżet mojego projektu wyniósł 80 tys. zł brutto. Czy mogę złożyć ten projekt w kategorii I - 100 tys. zł?
Zgodnie z Regulaminem projekt z takim budżetem nie może być zakwalifikowany do kategorii 100 tys. zł. Kwota dofinansowania w kategorii 100 tys. zł brutto wyniesie dokładnie 100 tys. zł brutto. Ponadto budżet projektu w kategorii 100 tys. zł musi zostać zwiększony o kwotę wkładu własnego (10% wydatków kwalifikowanych). Zatem żeby taki projekt mógł zostać zakwalifikowany do kategorii I (100 tys. zł brutto), jego budżet powinien zostać zwiększony do kwoty 111 111,11 tys. zł brutto (kwota dofinansowania plus wkład własny). To samo dotyczy pozostałych kategorii konkursowych.
Na jaki adres wysłać wniosek konkursowy?
Wniosek należy przesłać na adres koordynatora projektu: Sigma International Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa z dopiskiem "Warto być za!". Termin nadsyłania zgłoszeń to 16 lipca 2010 r. Decyduje data stempla pocztowego.
W ilu egzemplarzach należy przygotować wniosek do konkursu?
Każdy wniosek powinien być przygotowany w trzech egzemplarzach: jeden oryginał i dwie kopie. Każdy z nich musi zostać opatrzony napisem - oryginał lub kopia.
Czy istnieje możliwość przesłania wniosku on-line?
Tak, ale każdy wniosek musi zostać dostarczony również w formie drukowanej. Aplikacja on-line przyspiesza rejestrację wniosku, ale nie zastępuje formy drukowanej.
Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku i w jakiej formie?
Szczegółowy spis załączników znajduje się w dokumencie "Wytyczne dla uczestników konkursu" w punkcie 7.2. Wszystkie wymienione dokumenty należy dołączyć do trzech egzemplarzy wniosku: oryginały i 2 kserokopie.
Wśród wymaganych załączników są dokumenty określające sytuacje finansową organizacji. Jakie dokumenty należy przygotować?
Przede wszystkim do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe z działalności organizacji za 2009 r., czyli bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. Ponadto wnioskodawca musi przedstawić kserokopię wyciągu z rachunku bankowego z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Zamiast wyciągu wnioskodawca może dołączyć oryginał zaświadczenia z banku potwierdzającego stan konta danej organizacji. Informacja o stanie konta powinna również pochodzić z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku.
Jak należy przygotować oświadczenie poświadczające udział własny?
Oświadczenie potwierdzające wkład własny należy przygotować w formie pisma, w którym organizacja stwierdzi, że dysponuje niezbędnymi środkami finansowymi na realizację projektu z określeniem kwoty i udziału procentowego, jaki dana kwota ma w całości budżetu projektu.
Czyje życiorysy dołączyć do projektu?
Do projektu należy dołączyć życiorysy osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w projekt, np. koordynator projektu, prawnik, terapeuta, itp.
Stowarzyszenie chce wystartować w konkursie. Jednak zaszły zmiany w składzie zarządu organizacji, które nie zostały jeszcze wpisane do KRS (sąd nie wydał jeszcze postanowienia o zmianach). Jak w takiej sytuacji wypełnić punkt 7.3 wniosku (lista członków zarządu organizacji)?
Do wniosku należy dołączyć kopię KRS, który jest w posiadaniu organizacji, czyli ze składem zarządu sprzed dokonania zmian. Natomiast we wniosku należy wpisać rzeczywiste władze organizacji. Po otrzymaniu decyzji sądu należy dosłać na adres koordynatora konkursu aktualny wyciąg z KRS ze zmienionym składem zarządu.

Porady

Porady dla organizacji aplikujących do IV edycji konkursu grantowego "Warto być za!".”