12

Radosne Maluchy

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA
Miejsce: Cała Polska
Kategoria: 50 tysięcy złotych
www: http://www.spoza.org.pl/

Celem projektu jest stworzenie środowiskowej formy wsparcia dziennego oraz objęcie opieką pedagogiczną, psychologiczną i wychowawczą dzieci w wieku 3-5 lat pochodzących z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.

Głównym założeniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, przygotowanie dzieci do nauki w szkole oraz wspieranie kompetencji wychowawczych rodziców.

Beneficjentami projektu jest grupa 12-15 dzieci oraz ich rodzice. Są to:

 • dzieci ze środowisk zaniedbanych,
 • dzieci z rodzin wielodzietnych,
 • kobiety samotnie wychowujące dzieci,
 • ofiary patologii życia rodzinnego,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych i osoby bezrobotne,
 • rodziny żyjące w bardzo trudnych warunkach lokalowych.

Główne działania projektu:

 • Miniprzedszkole:
  Zajęcia dla dzieci odbywają się 3 razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki. W czasie pobytu w placówce dzieci mają zapewnione drugie śniadanie, są otoczone opieką pedagogów i psychologów oraz uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez logopedę (6 godz./tyg.) i muzykoterapeutę (2 godz./tyg.). Dzieci biorą udział w dogoterapii (raz w tygodniu) i hipoterapii (podczas wycieczek). Systematycznie organizujemy imprezy okolicznościowe (np. urodziny przedszkolaków, Dzień Dziecka, Dzień Matki, rozpoczęcie i zakończenie roku przedszkolnego, spotkania przedświąteczne, mikołajki) oraz wycieczki, podczas których dzieci mają często jedyną możliwość poznania świata, różniącego się od ich codzienności.
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców:
  są raz w tyg. po 2 godz. Rodzice zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności oraz wspierani są w swoich kompetencjach rodzicielskich. Projekt działa od 2007 roku. W tym czasie był modyfikowany i dostosowywany do potrzeb rodzin. Dzięki pozyskaniu większych środków finansowych mogliśmy poszerzyć naszą ofertę o sesje hipoterapii oraz zwiększyć liczbę zajęć ze specjalistami. Metody, którymi się posługujemy, są dostosowane do rodzin z niskim poziomem wykształcenia, co pozwala zniwelować zaniedbania wychowawcze i deficyty w sferach: poznawczej, społecznej i emocjonalnej.

Spodziewane rezultaty:

 • prowadzenie zajęć z dziećmi - 348 godziny
 • konsultacje indywidualne psychologa - 38 godziny
 • konsultacje indywidualne logopedy - 116 godziny
 • prowadzenie zajęć z muzykoterapii - 39 godziny
 • prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców –76 godziny;
 • prowadzenie zajęć z dogoterapii - 18 godzin
 • prowadzenie zajęć z hipoterapii – ok. 5 godzin

Z w/w form wsparcia skorzysta 12-15 przedszkolaków zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, rodzice (8-12 osób) oraz rodzeństwo (ok. 10-14 dzieci -beneficjenci pośredni projektu, uczestniczący w organizowanych wycieczkach i imprezach okolicznościowych). Liczbę beneficjentów określono na podstawie doświadczeń zebranych z wcześniejszych lat.