13

Przedszkole „U ciekawskich”

Nazwa organizacji: Pracownia alternatywnego wychowania
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie
Kategoria: 50 tysięcy złotych
www: http://www.pawlodz.org/

Celem projektu jest wyrównaie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z łódzkich środowisk marginalizowanych. W tym celu uruchomione zostanie środowiskowe przedszkole socjoterapetyczne.

Beneficjentami projektu będzie 20 osobowa grupa dzieci w wieku 3-5 lat oraz 30 ich rodziców i opiekunów – wszyscy z rodzin wykluczonych społecznie.

W ramach funkcjonowania placówki przewidziane są:

 • zajęcia motywujace do nauki – rozwijające dojrzałośc fizyczną, dojrzałość umysłową i emocjonalno-społeczną;
 • zajęcia rozwijające postawy twórcze;
 • Zajęcia socjoterapeutyczne;
 • dożywianie;
 • Obóz;
 • Superwizja realizatorów;
 • ewaluacja;
 • promocja.

Rekrutacja beneficjentów odbędzie się na podtsawie rozmów z pracownikami socjalnymi i kuratorami sądowymi. Przedszkole będzie działać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. Zajęcia będą odbywały się w blokach:

 • Motywujace do nauki obejmujące:
  - zajęcia prozdrowotno-ruchowe. Dzieci będą uczestniczyć w zajęciach na basenie oraz w sali zabaw;
  - zajęcia rozwijające dojrzałość umysłową – edukacja społeczno-moralna, językowa, matematyczna oraz przyrodnicza;
  - zajęcia rozwijające dojrzałość emocjonalno-społeczną – pomogą w nauce określania własnych granic i ich respektowania, komunikacji i współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, empatii i asertywności.
 • Zajęcia rozwijające postawy twórcze – w obszarach: plastyka, muzyka, teatr i film.
 • Zajęcia edukacyjne – zajęcia językowe i komputerowe.
 • zajęcia socjoterapeutyczne – ich celem będzie zniwelowanie urazów emocjonalnych. Prowadzone będą również spotkania z rodzicami, co ma przysłużyć się podniesieniu ich kompetencji wychowawczych.
 • dożywianie – prowadzone będzie każdego dnia realizacji projektu (śniadanie, obiad i podwieczorek). Raz w miesiącu każda rodzina otrzyma paczkę żywnosciową.
 • Obóz socjoterapetyczny – umożliwi poznanie turystycznych atrakcji polski.
 • ewaluacja będzie się odbywać poprzez codzienne omówienie podjemowanych w placówce działań oraz podczas comiesięcznych superwizji kadry.

Wszystkie zajęcia realizowane w placówce będą oparte na metodzie socjoterapii. Wszyscy członkowie kadry posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie.

Spodziewane rezultaty:

 • wyrównanie szans edukacyjnych 20 dzieci w wieku przedszkolnym;
 • przeprowadzenie 100 godzin zajęć rozwijających dojrzałość fizyczną;
 • przeprowadzenie 100 godzin zajęć rozwijających dojrzałość umysłową;
 • przeprowadzenie 100 godzin zajęć rozwijających dojrzałość emocjonalno-społeczną;
 • przeprowadzenie 100 godzin zajęć rozwijających postawy twórcze;
 • przeprowadzenie 100 godzin zajęć edukacyjnych niezbędnych we współczesnej edukacji;
 • przeprowadzenie 100 godzin zajęć socjoterapeutycznych;
 • dożywianie 20 dzieci;
 • wydanie 7500 posiłków;
 • wydanie 210 paczek żywnościowych;
 • przeprowadzenie 1 letniego obozu socjoterapeutycznego;
 • przeprowadzenie 18 godzin spotkań z rodzicami;
 • przeprowadzenie 60 godzin superwizji realizatorów projektu.