Regulamin V edycji konkursu „Warto być za!”

§ 1
Organizator

Organizatorem Konkursu „Warto być za” jest Kompania Piwowarska S.A., ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań, KRS 0000086269, NIP 646-03-25-155, REGON 270546630.

§ 2
Zasięg Konkursu

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3
Przedmiot Konkursu

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i realizacja łącznie siedmiu najlepszych projektów dwóch kategoriach, zgłoszonych przez organizacje pożytku publicznego, mających na celu pomoc osobom wykluczonym społecznie.

§ 4
Cel Konkursu

 1. Celem Konkursu jest aktywizacja i wsparcie organizacji pożytku publicznego w realizacji projektów mających na celu osiągnięcie długofalowych efektów wsparcia osób wykluczonych społecznie.
 2. Pośrednim celem Konkursu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
 3. Zamierzeniem Konkursu jest, aby bezpośrednim beneficjentem projektów byli przedstawiciele społeczeństwa polskiego.


§ 5
Koordynacja i realizacja Konkursu

 1. Na zlecenie Organizatora, Koordynatorem Konkursu jest Sigma International Sp. z o.o. zwana dalej Koordynatorem.
 2. Organizator powoła Zespół Ekspertów, którego zadaniem będzie merytoryczna ocena projektów zgłoszonych do Konkursu.
 3. Organizator powoła Radę Programową, która nominuje do etapu finałowego (etap: głosowanie opinii publicznej na zasadach określonych w paragrafie 8 w punktach od 14 do 17) łącznie 15 projektów w dwóch kategoriach na podstawie:
  • opisów projektów przygotowanych przez wnioskodawców,
  • budżetu projektu,
  • bilansu organizacji za 2009 r.,
  • oceny merytorycznej dokonanej przez Zespół Ekspertów.
  Projekty nominowane przez Radę Programową zostaną poddane w etapie finałowym pod głosowanie opinii publicznej, zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 8 w punktach od 14 do 17.


§ 6
Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda organizacja pozarządowa posiadająca status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), która:
  • Jest zarejestrowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  • w okresie od 7 maja do 16 lipca wypełniła formularz wniosku konkursowego znajdujący się na stronie internetowej www.warto.eu i przesłała go w formie elektronicznej i pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami oraz zgłoszeniem na adres Koordynatora,
  • do wniosku w wersji pisemnej dołączyła deklarację uczestnictwa w konkursie, podpisaną i opieczętowaną zgodnie z reprezentacją przedstawioną w statucie,
  • posiada 10% wkładu własnego na realizację zgłoszonego projektu (zgodnie z warunkami wkładu własnego określonymi w paragrafie 10 w punktach 2 i 3).
 2. Wyklucza się udział w Konkursie podmiotów reprezentowanych przez osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz podmiotów, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, a także podmiotów zalegających ze składkami na rzecz ZUS i posiadającymi zaległości podatkowe.
 3. W konkursie projektów nie mogą brać udziału tzw. fundacje korporacyjne, czyli takie które zostały założone przez inne podmioty prawne (firmy, korporacje).


§ 7
Warunki zgłoszenia do Konkursu

 1. Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest wypełnienie elektronicznego formularza wniosku konkursowego znajdującego się na stronie www.warto.eu w okresie od 7 maja do 16 lipca oraz przesłanie go w formie pisemnej na adres Koordynatora: Sigma International Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa wraz z deklaracją uczestnictwa, podpisaną i opieczętowaną zgodnie z reprezentacją przedstawioną w statucie oraz kompletem dokumentów towarzyszących i wymaganych, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 (‘Wytyczne dla Uczestników Konkursu”) do niniejszego Regulaminu. Załączniki są dostępne na stronie www.warto.eu.
 2. Zgłoszenie projektu do konkursu odbywa się na drodze elektronicznej i pisemnej.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie projektu zgodnie z procedurą przedstawioną poniżej:
  • należy wypełnić formularz elektroniczny znajdujący się na stronie internetowej www.warto.eu , załączyć wymagane dokumenty w formacie PDF, DOC lub XLS oraz przesłać drogą elektroniczną przez stronę internetową (klikając „wyślij” po wypełnieniu).
  • następnie wypełniony formularz wydrukować i wysłać do Koordynatora:,Sigma International Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa w dwóch egzemplarzach wraz z deklaracją uczestnictwa podpisaną i opieczętowaną zgodnie z reprezentacją przedstawioną w statucie oraz kompletem dokumentów towarzyszących i wymaganych, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 (‘Wytyczne dla Uczestników Konkursu”)
  • formularz konkursowy powinien być:
   • wypełniony w języku polskim,
   • przesłany w formie wydruku w dwóch egzemplarzach z wymaganymi załącznikami,
 4. Formularz konkursowy musi zostać wypełniony i wysłany przez stronę internetową www.warto.eu w terminie od 7 maja do 16 lipca 2010 roku.
 5. Dosłanie wydruków formularzy musi nastąpić do siedmiu dni (decyduje data stempla pocztowego) od chwili wypełnienia formularza na stronie internetowej www.warto.eu.
 6. Zalecane jest ponumerowanie i parafowanie zapisanych stron wydruku formularza konkursowego oraz ich spięcie uniemożliwiające przypadkowe zdekompletowanie wniosku.
 7. Wszelkie miejsca we wniosku, w których Uczestnik naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika Konkursu.
 8. Wniosek musi być dostarczony w zamkniętym opakowaniu, przesyłką poleconą, osobiście lub pocztą kurierską na adres Koordynatora: Sigma International Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa z dopiskiem „Warto być za!”.
 9. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć jeden wniosek w każdej z kategorii. Złożenie więcej niż jednego wniosku w każdej z kategorii automatycznie eliminuje wszystkie wnioski wnioskodawcy.
 10. Wnioski będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym.
 11. Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie, o ile nie zostaną uzupełnione w terminie i zakresie określonym w paragrafie 8 w punkcie 4.
 12. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i Koordynatora danych dotyczących organizacji oraz informacji dotyczących zgłoszonego projektu.
 13. Dokumenty wchodzące w skład wniosku, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Organizatora.
 14. Uczestnik przystępuje do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie poprzez złożenie wniosku na stronie www.warto.eu pod wskazanym adresem. Wykonanie powyższej czynności oznacza, że Uczestnik zna i rozumie treść regulaminu oraz akceptuje udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 15. Wnioski powinny być przygotowane na podstawie „Wytycznych dla uczestników konkursu” (Załącznik nr 1 do Regulaminu).


§ 8
Przebieg Konkursu

 1. Wnioski organizacji pożytku publicznego o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane w trybie ciągłym w formie elektronicznej od 7 maja do 16 lipca 2010 roku, a w formie pisemnej pod adres Koordynatora: Sigma International Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa od 7 maja do 16 lipca . Decyduje data stempla pocztowego (data wysłania aplikacji elektronicznej +7 dni) 2010 roku.
 2. Koordynator Konkursu dokona rejestracji wniosków w elektronicznej bazie danych (numerowanie i datowanie).
 3. Koordynator Konkursu dokonuje na bieżąco weryfikacji formalnej wszystkich wniosków.
 4. Ewentualne uzupełnienia braków formalnych we wnioskach będą miały miejsce w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Uczestnika Konkursu o brakach formalnych we wniosku. Nieusunięcie tych braków w wyznaczonym terminie, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Koordynator zakończy selekcję wniosków pod względem formalnym do 2 sierpnia 2010 roku.
 5. Po dokonaniu selekcji wniosków pod względem formalnym, Koordynator przedłoży projekty Zespołowi Ekspertów do oceny merytorycznej.
 6. Zespół Ekspertów, pracujący w oparciu o Regulamin Zespołu Ekspertów Konkursu „Warto być za!”, dokona oceny merytorycznej zgłoszonych projektów na „Karcie oceny merytorycznej wniosków”, stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
 7. Koordynator sporządzi ranking ocen projektów w klasyfikacji od najwyższej do najniższej liczby punktów w ocenie Zespołu Ekspertów, w dwóch odrębnych kategoriach.
 8. Koordynator przygotuje materiały zbiorcze dla Rady Programowej zawierające skrócone opisy projektów przygotowane przez Uczestników Konkursu, budżet projektu, bilans organizacji za 2009 rok. oraz kartę oceny kryteriów merytorycznych pierwszych:
  • 10 projektów z kategorii I,
  • 14 projektów z kategorii II,
  Łączna liczba projektów wyłonionych na podstawie ocen Zespołu Ekspertów i poddanych pod ocenę Rady Programowej wynosi 24.
 9. Jeżeli w którejś z dwóch kategorii liczba projektów, które zdobyły przynajmniej 50% punktów jest mniejsza niż liczba projektów wymaganych do przekazania pod obrady Rady Programowej, która jest określona w Regulaminie, organizator może przedstawić Radzie Programowej większą liczbę projektów z drugiej kategorii, które uzyskały wymaganą liczbę punktów. Łączna liczba projektów przedstawionych Radzie Programowej nie może przekroczyć 24.
 10. Rada Programowa do 11 października 2010 roku nominuje do etapu finałowego (głosowanie opinii publicznej na zasadach określonych w paragrafie 8 w punktach od 14 do 17) i przedstawi Organizatorowi listę składającą się maksymalnie z:
  • 7 projektów z kategorii I,
  • 8 projektów z kategorii II,
 11. Projekty nominowane do etapu finałowego zostaną poddane pod głosowanie opinii publicznej na zasadach określonych w paragrafie 8 w punktach od 14 do 17.
 12. Zasady pracy Rady Programowej reguluje Regulamin Pracy Rady Programowej.
 13. Organizator Konkursu przedstawi za pośrednictwem strony internetowej akcji www.warto.eu listę projektów do oceny przez opinię publiczną (zasady głosowania przez opinię publiczną określone w paragrafie 8 w punktach od 14 do 17).
 14. W okresie od 3 listopada do 26 listopada 2010 roku opinia publiczna będzie mogła głosować na wybrane przez siebie projekty za pomocą systemu głosowania opisanego w paragrafie 8 punkt 16.
 15. Głosowanie przeprowadzone będzie w niżej wymienionych formach:
  • dla opinii publicznej:
  •    ● za pośrednictwem SMS głosujący wysyła pod podany numer wiadomość o treści WARTO z numerem wybranego przez siebie projektu,
      ● głosujący wypełnia formularz głosowania zamieszczony na stronie www.warto.eu,

  • dla pracowników Organizatora:
  •    ● głosujący wypełnia formularz głosowania zamieszczony w Intranecie
 16. Głosy oddane przez pracowników Organizatora będą liczone podwójnie.
 17. Koordynator Konkursu zbierze wszystkie głosy oraz dokona ich podliczenia.
 18. Dofinansowanie uzyskają projekty, które otrzymały największą liczbę głosów w każdej z kategorii, zgodnie z warunkami przyznania dofinansowania. Ostateczne wyniki konkursu zatwierdza Rada Programowa.
 19. W przypadku uzyskania przez kilka projektów równej liczby punktów, ostateczną decyzję o przyznaniu nagród podejmie Rada Programowa.
 20. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas konferencji prasowej połączonej z galą finałową, przewidzianą na grudzień 2010 r.
 21. Zwycięzcy zostaną dodatkowo powiadomieni o przyznaniu dofinansowania listem poleconym na adres podany we wniosku.
 22. Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie zostanie ogłoszona na stronie internetowej Konkursu www.warto.eu do 17 grudnia 2010 r.
 23. W terminie do końca lutego 2011 roku Organizator podpisze ze Zwycięzcami umowy, na podstawie których zostaną przekazane środki pieniężne na realizację projektów. Weryfikacji planu budżetowego dokona Organizator.

Okres realizacji projektu wynosi 6 miesięcy od daty przekazania przez Organizatora środków na rzecz Zwycięzców Konkursu w poszczególnych kategoriach.§ 9
Kryteria oceny merytorycznej projektów

 1. Zespół Ekspertów dokona merytorycznej oceny wniosków na „Karcie oceny merytorycznej”, której wzór stanowi Załącznik Nr 2 niniejszego regulaminu. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:
  • Zgodność projektu z założonymi celami konkursu;
  • Wskazanie i uzasadnienie potrzeb wynikających z sytuacji lokalnej;
  • Zdolność organizacji do zarządzania projektem;
  • Racjonalność budżetu i wnioskowanej kwoty w stosunku do planowanych działań;
  • Sposób zarządzania finansami projektu;
  • Spójność koncepcji i plan realizacji projektu.


§ 10
Wysokość przyznawanego dofinansowania

 1. Uczestnik wskaże we wniosku cenę brutto całego projektu uwzględniającą wysokość dofinansowania wg kategorii oraz 10% wkładu własnego brutto.
 2. Wymagana wysokość wkładu własnego została określona na poziomie 10% wartości projektu, tzn. 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych.
 3. Wkład własny musi zostać wniesiony w postaci zasobów finansowych potwierdzonych :
  • wyciągiem z rachunku bankowego z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku lub
  • oświadczeniem poświadczającym wkład własny.
  Całkowita kwota dofinansowanych projektów (wysokość wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą finansową) wynosi 90% całkowitej wartości projektu.
 4. Kategorie i wysokość dofinansowania:
  • I kategoria - 3 projekty o wartości 100 tys. zł brutto;
  • II kategoria - 4 projekty o wartości 50 tys. zł brutto;
 5. Rada ma prawo dokonać realokacji środków finansowych między kategoriami, dokonując wyboru tym samym większej lub mniejszej liczby projektów niż 15, które następnie zostaną poddane pod głosowanie opinii publicznej na zasadach określonych w paragrafie 8 w punktach od 14 do 17.
 6. Decyzje o realokacji środków i liczbie wybranych projektów, Rada podejmuje bezwzględną większością głosów, w drodze głosowania jawnego w obecności co najmniej połowy składu Rady.


§ 11
Przekazywanie środków finansowych

Środki finansowe będą przekazywane w jednorazowych płatnościach na podstawie zawartej umowy.

§ 12
Sprawozdawczość

 1. Beneficjenci konkursu są zobowiązani do złożenia sprawozdania końcowego merytorycznego i finansowego.
 2. Beneficjenci Konkursu są zobowiązani do przygotowania sprawozdania, o którym mowa powyżej: wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 i zgodnie ze spisem dokumentów stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Ww. dokumenty są dostępne na stronach www.warto.eu.
 3. Każdy z Beneficjentów umożliwi Organizatorowi, bądź też wskazanemu podmiotowi, wgląd do dokumentacji związanej z wykorzystaniem przekazanych środków finansowych oraz przeprowadzenia audytów.


§ 13
Tryb odwołania

 1. Odwołania z tytułu organizowanego Konkursu mogą być składane na piśmie w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu podczas gali finałowej.
 2. Organizator rozpatrzy zgłoszone odwołanie i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku w terminie 14 dni od otrzymanego odwołania.
 3. Decyzja Organizatora Konkursu podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.


§ 14

Szczegółowe zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin, który zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Koordynatora konkursu oraz zostanie umieszczony na stronach internetowych www.warto.eu.

§ 15

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikłych z niniejszego przyrzeczenia jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

§ 16

Przygotowanie wniosków oraz koszty związane z udziałem w Konkursie stanowią koszt wnioskodawców i nie zostaną zwrócone przez Organizatora.
 • Załącznik nr 1 - Wytyczne dla uczestników konkursu
  pobierz
 • Załącznik nr 2 - Karta oceny merytorycznej
  pobierz
 • Załącznik nr 3 - Wzór końcowego sprawozdania finansowego
  pobierz
 • Załącznik nr 4 - Wykaz niezbędnych dokumentów
  pobierz