Regulamin konkursu "Warto być za!"





§ 1
Organizator

Organizatorem Konkursu "Warto być za" jest Kompania Piwowarska S.A., ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań, KRS 0000086269, NIP 646-03-25-155, REGON 270546630.

§ 2
Zasięg Konkursu

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3
Przedmiot Konkursu

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i realizacja łącznie 10 najlepszych projektów w czterech kategoriach, zgłoszonych przez organizacje pożytku publicznego, mających na celu pomoc osobom wykluczonym społecznie z powodu ubóstwa.

§ 4
Cel Konkursu

 1. Celem Konkursu jest aktywizacja i wsparcie organizacji pożytku publicznego w realizacji projektów mających na celu osiągnięcie długofalowych efektów wsparcia osób wykluczonych społecznie z powodu ubóstwa.
 2. Pośrednim celem Konkursu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
 3. Zamierzeniem Konkursu jest, aby bezpośrednim beneficjentem projektów było społeczeństwo polskie.


§ 5
Koordynacja i realizacja Konkursu

 1. Na zlecenie Organizatora Koordynatorem Konkursu jest agencja profile sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Drużbackiej 13, zwana dalej Koordynatorem.
 2. Organizator powoła Zespół Ekspertów, którego zadaniem będzie merytoryczna ocena projektów zgłoszonych do Konkursu.
 3. Organizator powoła Radę Programową, która nominuje do etapu finałowego (głosowanie opinii publicznej na zasadach określonych w paragrafie 8 w punktach od 14 do 17) łącznie 20 projektów w czterech kategoriach na podstawie:
  • skróconego opisu projektu przygotowanego przez wnioskodawcę,
  • budżetu projektu,
  • harmonogramu projektu,
  • bilansu organizacji za 2007 r.,
  • oceny merytorycznej dokonanej przez Zespół Ekspertów.
  Projekty nominowane przez Radę Programową zostaną poddane w etapie finałowym pod głosowanie opinii publicznej zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 8 w punktach od 14 do 17.


§ 6
Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda organizacja pozarządowa posiadająca status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), która:
  • Jest zarejestrowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  • W okresie od 1 lipca do 29 sierpnia 2008 roku pisemnie zgłosiła projekt swojego przedsięwzięcia, na formularzu wniosku, który jest dostępny na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.warto.eu.
  • Posiada 10% wkładu własnego na realizację zgłoszonego projektu (zgodnie z warunkami wkładu własnego określonymi w paragrafie 10 w punktach 2 i 3).
 2. Wyklucza się udział w Konkursie podmiotów reprezentowanych przez osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz podmiotów, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, a także podmiotów zalegających ze składkami na rzecz ZUS i posiadającymi zaległości podatkowe.


§ 7
Warunki zgłoszenia do Konkursu

 1. Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest złożenie projektu na formularzu wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z kompletem dokumentów towarzyszących i wymaganych, których wykaz stanowi Załącznik nr 2 ("Wytyczne dla Uczestników Konkursu") do niniejszego Regulaminu. Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 są dostępne na stronie www.warto.eu. Projekt musi zostać złożony w następującej formie:
  • Wniosek należy złożyć:
   • w języku polskim,
   • w formie pisemnej (wypełniony na komputerze),
   • w trzech egzemplarzach: Oryginał i dwie Kopie. Każdy egzemplarz musi zostać czytelnie oznaczony: Oryginał lub Kopia
  • Organizator nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej.
  • Do formularza wniosku należy załączyć wszystkie wymagane załączniki, wymienione w "Wytycznych dla uczestników konkursu" (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
  • Zalecane jest ponumerowanie i parafowanie zapisanych stron oraz ich spięcie uniemożliwiające przypadkowe zdekompletowanie wniosku.
  • Wszelkie miejsca we wniosku, w których Uczestnik naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika Konkursu.
  • Wniosek musi być dostarczony w zamkniętym opakowaniu, przesyłką poleconą, osobiście lub pocztą kurierską do 29 sierpnia 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Koordynatora Konkursu: profile sp. z o.o., ul. E. Drużbackiej 13; 01-622 Warszawa z dopiskiem: "Warto być za" oraz pełną nazwą wnioskodawcy i jego adresem.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć jeden wniosek w każdej z kategorii. Złożenie więcej niż jednego wniosku w każdej z kategorii automatycznie eliminuje wszystkie wnioski wnioskodawcy.
 3. Wnioski będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym.
 4. Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie, o ile nie zostaną uzupełnione w terminie i zakresie określonym w paragrafie 8 w punkcie 4.
 5. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i Koordynatora danych dotyczących organizacji oraz informacji dotyczących zgłoszonego projektu.
 6. Dokumenty wchodzące w skład wniosku, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Organizatora.
 7. Uczestnik przystępuje do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie poprzez złożenie wniosku pod wskazanym adresem. Wykonanie powyższej czynności oznacza, że Uczestnik zna i rozumie treść regulaminu oraz akceptuje udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Wnioski powinny być przygotowane na podstawie "Wytycznych dla uczestników konkursu" (Załącznik nr 2 do Regulaminu).


§ 8
Przebieg Konkursu

 1. Wnioski organizacji pożytku publicznego o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane w trybie ciągłym od 1 lipca 2008 roku do 29 sierpnia 2008 roku pod adresem Koordynatora Konkursu: profile sp. z o.o., ul. E. Drużbackiej 13, 01-622 Warszawa.
 2. Koordynator Konkursu dokona rejestracji wniosków w elektronicznej bazie danych (numerowanie i datowanie).
 3. Koordynator Konkursu dokonuje na bieżąco weryfikacji formalnej wszystkich wniosków.
 4. Ewentualne uzupełnienia braków formalnych we wnioskach będą miały miejsce w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Uczestnika Konkursu o brakach formalnych we wniosku. Nieusunięcie tych braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 5. Koordynator zakończy selekcję wniosków pod względem formalnym do 11 września 2008 roku.
 6. Po dokonaniu selekcji wniosków pod względem formalnym Koordynator przedłoży projekty Zespołowi Ekspertów do oceny merytorycznej.
 7. Zespół Ekspertów, pracujący w oparciu o Regulamin Zespołu Ekspertów Konkursu "Warto być za!", dokona oceny merytorycznej zgłoszonych projektów na "Karcie oceny merytorycznej wniosków" (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
 8. Koordynator sporządzi ranking ocen projektów w klasyfikacji od największej do najmniejszej liczby punktów w ocenie Zespołu Ekspertów w czterech odrębnych kategoriach.
 9. Koordynator przygotuje materiały zbiorcze dla Rady Programowej zawierające skrócone opisy projektów przygotowane przez Uczestników Konkursu, budżet projektu, bilans organizacji za 2007 r. oraz kartę oceny kryteriów merytorycznych pierwszych:
  • 5 projektów z kategorii I,
  • 6 projektów z kategorii II,
  • 9 projektów z kategorii III,
  • 10 projektów z kategorii IV.
  Łączna liczba projektów wyłonionych na podstawie ocen Zespołu Ekspertów i poddanych pod ocenę Rady Programowej wynosi 30.
 10. Jeżeli w którejś kategorii liczba projektów, które zdobyły przynajmniej 50% punktów jest mniejsza niż liczba projektów wymaganych do przekazania pod obrady Rady Programowej, która jest określona w Regulaminie, organizator może przedstawić Radzie Programowej większą liczbę projektów z innej kategorii, które uzyskały wymaganą liczbę punktów. Łączna liczba projektów przedstawionych Radzie Programowej nie może przekroczyć 30.
 11. Rada Programowa do 20 października 2008 roku nominuje do etapu finałowego (głosowanie opinii publicznej na zasadach określonych w paragrafie 8 w punktach od 14 do 17) 20 projektów i przedstawi Organizatorowi listę składającą się maksymalnie z:
  • 3 projektów z kategorii I,
  • 4 projektów z kategorii II,
  • 6 projektów z kategorii III,
  • 7 projektów z kategorii IV.
  Projekty nominowane do etapu finałowego zostaną poddane pod głosowanie opinii publicznej na zasadach określonych w paragrafie 8 w punktach od 14 do 17.
 12. Zasady pracy Rady Programowej reguluje Regulamin Pracy Rady Programowej.
 13. Organizator Konkursu przedstawi za pośrednictwem strony internetowej akcji www.warto.eu listę projektów do oceny przez opinię publiczną (zasady głosowania przez opinię publiczną określone w paragrafie 8 w punktach od 14 do 17).
 14. W okresie od 3 listopada do 28 listopada 2008 roku opinia publiczna będzie mogła głosować na wybrane przez siebie projekty za pomocą systemu głosowania opisanego w paragrafie 8 punkt 16.
 15. Każdy głosujący może oddać głos tylko na jeden projekt.
 16. Głosowanie przeprowadzone będzie w niżej wymienionych formach:
  • za pośrednictwem SMS głosujący wysyła pod podany numer wiadomość o treści WARTO z numerem wybranego przez siebie projektu,
  • głosujący wypełnia i wysyła pod wskazany adres (profile sp. z. o.o., ul. E. Drużbackiej 13, 01-622 Warszawa) kupon konkursowy zamieszczony w prasie. Liczba wysłanych kuponów konkursowych w jednej przesyłce nie może być większa niż 5 sztuk,
  • głosujący wypełnia formularz głosowania zamieszczony na stronie www.warto.eu,
  • głosujący wypełnia i wysyła pod wskazany adres kupon konkursowy zamieszczony w "świecie Piwa".
 17. Głosy oddane za pośrednictwem kuponów zamieszczonych w "świecie Piwa" będą liczone podwójnie.
 18. Koordynator Konkursu zbierze wszystkie głosy oraz dokona ich podliczenia.
 19. Dofinansowanie uzyskają projekty, które otrzymały największą liczbę głosów w każdej z kategorii, zgodnie z warunkami przyznania dofinansowania. Ostateczne wyniki konkursu zatwierdza Rada Programowa.
 20. W przypadku uzyskania przez kilka projektów równej liczby punktów, ostateczną decyzję o przyznaniu nagród podejmie Rada Programowa.
 21. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas konferencji prasowej połączonej z galą finałową, przewidzianą na grudzień 2008 roku.
 22. Zwycięzcy zostaną dodatkowo powiadomieni o przyznaniu dofinansowania listem poleconym na adres podany we wniosku.
 23. Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie zostanie ogłoszona na stronie internetowej Konkursu www.warto.eu do 22 grudnia 2008r.
 24. W terminie do końca stycznia 2009 r. od rozstrzygnięcia Konkursu Organizator podpisze ze Zwycięzcami umowy notarialne na podstawie, których zostaną przekazane pierwsze transze pieniężne na realizację projektów. Kolejne transze przekazane zostaną przez Organizatora po pozytywnej weryfikacji realizacji planu budżetowego. O wysokości transz decyduje Organizator.
 25. Weryfikacji planu budżetowego dokona Organizator.
 26. Okres realizacji projektu wynosi 6 miesięcy od daty przekazania przez Organizatora środków finansowych lub pierwszej transzy środków na rzecz Zwycięzców Konkursu w poszczególnych kategoriach


§ 9
Kryteria oceny merytorycznej projektów

 1. Zespół Ekspertów dokona merytorycznej oceny wniosków na "Karcie oceny merytorycznej wniosków", której wzór stanowi Załącznik Nr 3 niniejszego regulaminu. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:
  • Przewidywana efektywność projektu we wdrażaniu rozwiązań mających na celu długofalowe wsparcie osób wykluczonych społecznie z powodu ubóstwa;
  • Innowacyjność i pomysłowość rozumiana jako zastosowanie niestandardowych rozwiązań o wysokim stopniu skuteczności;
  • Wiarygodność wnioskodawcy;
  • Realizacja projektu na terenie o wysokiej stopie bezrobocia i niskich dochodach na jednego mieszkańca;
  • Racjonalność budżetu i wnioskowanej kwoty w stosunku do planowanych działań;
  • Sposób zarządzania finansami projektu;
  • Spójność koncepcji i plan realizacji projektu.


§ 10
Wysokość przyznawanego dofinansowania

 1. Uczestnik wskaże we wniosku cenę brutto całego projektu uwzględniającą wysokość dofinansowania wg kategorii oraz 10% wkładu własnego brutto.
 2. Wymagana wysokość wkładu własnego została określona na poziomie 10% wartości projektu, tzn. 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych.
 3. Wkład własny musi zostać wniesiony w postaci zasobów finansowych potwierdzonych :
  • wyciągiem z rachunku bankowego z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku lub
  • oświadczeniem poświadczającym wkład własny.
  Całkowita kwota dofinansowanych projektów (wysokość wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą finansową) wynosi 90% całkowitej wartości projektu.
 4. Kategorie i wysokość dofinansowania:
  • I kategoria - 1 projekt o wartości 500 tys. zł brutto;
  • II kategoria - 2 projekty o wartości 250 tys. zł brutto;
  • III kategoria - 3 projektów o wartości 100 tys. zł brutto;
  • IV kategoria - 4 projekty o wartości 50 tys. zł brutto;
 5. Rada ma prawo dokonać realokacji środków finansowych między kategoriami, dokonując wyboru tym samym większej lub mniejszej liczby projektów niż 20, które następnie zostaną poddane pod głosowanie opinii publicznej na zasadach określonych w paragrafie 8 w punktach od 14 do 17.
 6. Decyzje o realokacji środków i liczbie wybranych projektów, Rada podejmuje bezwzględną większością głosów w drodze głosowania jawnego w obecności co najmniej połowy składu Rady.


§ 11
Przekazywanie środków finansowych

środki finansowe będą przekazywane w transzach, po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez Organizatora przedstawionych raportów merytorycznych i finansowych z realizacji poszczególnych etapów projektu.

§ 12
Sprawozdawczość

 1. Beneficjenci konkursu są zobowiązani do złożenia:
  • sprawozdania okresowego (związanego z wypłaceniem pierwszej transzy) merytorycznego i finansowego,
  • sprawozdania końcowego merytorycznego i finansowego.
 2. Beneficjenci Konkursu są zobowiązani do przygotowania sprawozdań, o których mowa powyżej:
  • sprawozdania okresowego merytorycznego i finansowego z realizacji projektu według zasad, które zostaną przedstawione przez Koordynatora konkursu drogą e-mailową w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy,
  • sprawozdania końcowego merytorycznego i finansowego z realizacji projektu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 i zgodnie ze spisem dokumentów stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. Ww. dokumenty są dostępne na stronach www.warto.eu.
 3. Każdy z Beneficjentów umożliwi Organizatorowi bądź też wskazanemu podmiotowi wgląd do dokumentacji związanej z wykorzystaniem przekazanych środków finansowych oraz przeprowadzenia audytów.


§ 13
Tryb odwołania

 1. Odwołania z tytułu organizowanego Konkursu mogą być składane na piśmie w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu podczas gali finałowej.
 2. Organizator rozpatrzy zgłoszone odwołanie i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku w terminie 14 dni od otrzymanego odwołania.
 3. Decyzja Organizatora Konkursu podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.


§ 14

Szczegółowe zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin, który zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Koordynatora konkursu oraz zostanie umieszczony na stronach internetowych www.warto.eu.

§ 15

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikłych z niniejszego przyrzeczenia jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

§ 16

Przygotowanie wniosków oraz koszty związane z udziałem w Konkursie stanowią koszt wnioskodawców i nie zostaną zwrócone przez Organizatora.




 • Załącznik nr 1 - Formularz wniosku
  pobierz
 • Załącznik nr 2 - Wytyczne dla uczestników konkursu
  pobierz
 • Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej
  pobierz
 • Załącznik nr 4 - Wzór końcowego sprawozdania finansowego
  pobierz
 • Załącznik nr 5 - Spis dokumentów do końcowego sprawozdania finansowego i merytorycznego
  pobierz