Regulamin konkursu "Warto być za!"§ 1
Organizator

Organizatorem Konkursu "Warto być za" jest Kompania Piwowarska S.A., ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań, KRS 0000086269, NIP 646-03-25-155, REGON 270546630.

§ 2
Zasięg Konkursu

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3
Przedmiot Konkursu

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i realizacja łącznie 10 najlepszych projektów w czterech kategoriach, zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, mających na celu pomoc osobom wykluczonym społecznie z powodu ubóstwa.

§ 4
Cel
 1. Celem Konkursu jest aktywizacja i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji projektów mających na celu długofalowe wsparcie osób wykluczonych społecznie z powodu ubóstwa.

 2. Pośrednim celem Konkursu jest stworzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 3. Zamierzeniem Konkursu jest, aby bezpośrednim beneficjentem projektów było społeczeństwo polskie.

§ 5
Koordynacja i realizacja Konkursu
 1. Na zlecenie Organizatora Koordynatorem Konkursu jest agencja profile sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Drużbackiej 13, zwana dalej Koordynatorem.

 2. Organizator powoła Zespół Ekspertów, którego zadaniem będzie merytoryczna ocena projektów zgłoszonych do Konkursu.

 3. Organizator powoła Radę Programową, która na podstawie skróconych opisów projektów przygotowanych przez Koordynatora oraz oceny merytorycznej dokonanej przez Zespół Ekspertów, dokona wyboru łącznie 20 projektów w czterech kategoriach, które zostaną poddane pod głosowanie opinii publicznej.

§ 6
Uczestnicy konkursu
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda organizacja pozarządowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póĽn. zm.), która:

  a) Jest zarejestrowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  b) W okresie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2006 roku, do godziny 17.00 pisemnie zgłosiła projekt swojego przedsięwzięcia, na formularzu wniosku, który będzie dostępny na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.warto.eu

  c) Posiada 10% udziału własnego na realizację zgłoszonego projektu.

 2. Wyklucza się udział w Konkursie podmiotów reprezentowanych przez osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz podmiotów w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, a także podmiotów zalegających ze składkami na rzecz ZUS i posiadającymi zaległości podatkowe.

§ 7
Warunki zgłoszenia do Konkursu
 1. Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest złożenie wniosku na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz dostępnego, wraz z wykazem wymaganych dokumentów, na stronie internetowej www.warto.eu:

  • Wniosek należy złożyć w języku polskim i w formie pisemnej

  • Wniosek należy złożyć w trzech egzemplarzach: Oryginał i dwie Kopie.

  • Organizator nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej.

  • Do formularza wniosku należy załączyć wszystkie wymagane załączniki, wymienione w "Wytycznych dla uczestników konkursu".

  • Zalecane jest ponumerowanie i parafowanie stron oraz ich spięcie uniemożliwiające przypadkowe zdekompletowanie wniosku.

  • Wszelkie miejsca we wniosku, w których Uczestnik naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika Konkursu.

  • Wniosek musi być dostarczony w zamkniętym opakowaniu, przesyłką poleconą, osobiście lub pocztą kurierską do 31 sierpnia 2006, do godziny 17:00 na adres Koordynatora Konkursu: profile sp. z o.o., ul. E. Drużbackiej 13; 01-622 Warszawa z dopiskiem: "Warto być za" oraz pełną nazwą wnioskodawcy i jego adresem.


 2. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć najwyżej jeden wniosek w każdej z kategorii.

 3. Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.

 4. Zgłaszając udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i Koordynatora swoich danych oraz informacji dotyczących zgłoszonego projektu.

 5. Dokumenty wchodzące w skład wniosku, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Organizatora

 6. Uczestnik przystępuje do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie poprzez złożenie wniosku pod wskazanym adresem. Wykonanie powyższej czynności oznacza, że Uczestnik zna i rozumie treść regulaminu oraz godzi się wziąć udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 7. Wnioski powinny być przygotowane na podstawie "Wytycznych dla uczestników konkursu".

§ 8
Wysokość przyznawanego dofinansowania
 1. Uczestnik wskaże we wniosku cenę brutto całego projektu uwzględniającą wysokość dofinansowania wg kategorii oraz 10% wkładu własnego brutto.

 2. Wymagana wysokość wkładu własnego została określona na poziomie 10% wartości projektu, tzn. 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

 3. Wkład własny może zostać wniesiony w postaci:
  a) Zasobów finansowych
  b) Całkowita kwota dofinansowanych projektów (wysokość wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą finansową) wynosi 90% całkowitej wartości projektu.

 4. Kategorie i wysokość dofinansowania:

  • I kategoria - 1 projekt o wartości 500 tys. zł brutto;

  • II kategoria - 2 projekty o wartości 250 tys. zł brutto;

  • III kategoria - 3 projektów o wartości 100 tys. zł brutto.

  • IV kategoria - 4 projekty o wartości 50 tys. zł brutto.


§ 9
Transze
Środki finansowe będą przekazywane w transzach po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez Organizatora przedstawionych raportów finansowych z realizacji poszczególnych etapów projektu.

§ 10
Sprawozdanie finansowe
 1. Beneficjenci konkursu są zobowiązani do przygotowania sprawozdanie finansowego z realizacji projektu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 oraz dostępnego na stronach www.warto.eu.

 2. Każdy z Uczestników umożliwi Organizatorowi bądĽ też wskazanemu podmiotowi wgląd do dokumentacji związanej z wykorzystaniem przekazanych środków finansowych oraz przeprowadzenia audytów.

§ 11
Kryteria oceny projektów
 1. Zespół Ekspertów dokonuje merytorycznej oceny wniosków na "Karcie oceny kryteriów merytorycznych", której wzór stanowi Załącznik Nr 3 niniejszego regulaminu. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:

  • Przewidywana efektywność projektu we wdrażaniu rozwiązań mających na celu długofalowe wsparcie osób wykluczonych społecznie z powodu ubóstwa;

  • Innowacyjnośćd. i pomysłowość rozumiana jako zastosowanie niestandardowych rozwiązań o wysokim stopniu skuteczności;

  • Wiarygodność wnioskodawcy;

  • Realizacja projektu na terenie o wysokim bezrobociu i niskich dochodach na jednego mieszkańca;

  • Racjonalnośćj. budżetu i wnioskowanej kwoty w stosunku do planowanych działań;

  • Sposób zarządzania finansami projektu;


§ 12
Przebieg konkursu
 1. Wnioski organizacji pozarządowych o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane w trybie ciągłym od 22 czerwca 2006 roku do 31 sierpnia 2006 roku pod adresem Koordynatora Konkursu: profile sp. z o.o., ul. E. Drużbackiej 13, 01-622 Warszawa.

 2. Koordynator Konkursu dokona rejestracji wniosków w bazie (numerowanie i datowanie).

 3. Koordynator Konkursu dokonuje na bieżąco weryfikacji formalnej wszystkich wniosków.

 4. Ewentualne uzupełnienia braków formalnych we wnioskach będą miały miejsce w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Uczestnika Konkursu o brakach formalnych we wniosku. Nieusunięci tych braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 5. Koordynator zakończy selekcję wniosków pod względem formalnym do 8 września 2006 roku.

 6. Po dokonaniu selekcji wniosków pod względem formalnym Koordynator przedłoży projekty Zespołowi Ekspertów do oceny merytorycznej.

 7. Zespół Ekspertów, pracujący w oparciu o Regulamin Zespołu Ekspertów Konkursu "Warto być za", dokona oceny merytorycznej zgłoszonych projektów na karcie oceny merytorycznej wniosków.

 8. Koordynator sporządzi ranking projektów, które uzyskały największą liczbę punktów w ocenie Zespołu Ekspertów, w czterech kategoriach.

 9. Koordynator przygotuje materiały zbiorcze dla Rady Programowej zawierające skrócone opisy projektów oraz kartę oceny kryteriów merytorycznych pierwszych:

  a) 5 projektów z kategorii I,
  b) 6 projektów z kategorii II,
  c) 9 projektów z kategorii III,
  d) 10 projektów z kategorii IV

 10. Rada Programowa do 3 listopada 2006 roku dokona wyboru projektów i przedstawi Organizatorowi listę składającą się maksymalnie z:

  e) 3 projektów z kategorii I,
  f) 4 projektów z kategorii II,
  g) 6 projektów z kategorii III,
  h) 7 projektów z kategorii IV.

  które zostaną poddane pod głosowanie opinii publicznej.

 11. Zasady pracy Rady Programowej reguluje Regulamin Pracy Rady Programowej.

 12. Organizator Konkursu przedstawi za pośrednictwem mediów oraz strony internetowej akcji listę projektów do oceny przez opinię publiczną.

 13. W okresie od 6 listopada do 3 grudnia 2006 roku opinia publiczna będzie mogła głosować na wybrane przez siebie projekty za pomocą systemu głosowania opisanego w paragrafie 12 punkt 15.

 14. Każdy głosujący może oddać głos tylko na jeden projekt.

 15. Głosowanie przeprowadzone będzie w niżej wymienionych formach:

  • za pośrednictwem SMS głosujący wysyła pod numer 7138 SMS (1,00 PLN + 22% VAT) o treści WARTO z numerem wybranego przez siebie projektu,

  • głosujący wypełnia i wysyła pod wskazany adres (profile sp. z. o.o., ul. E. Drużbackiej 13, 01-622 Warszawa) kupon konkursowy zamieszczony w prasie,

  • głosujący wypełnia formularz głosowania zamieszczony na stronie www.warto.eu

  • głosujący wypełnia i wysyła pod wskazany adres kupon konkursowy zamieszczony w "Świecie Piwa".


 16. Głosy oddane za pośrednictwem kuponów zamieszczonych w "Świecie Piwa" będą liczone podwójnie.

 17. Koordynator Konkursu zbierze wszystkie głosy oraz dokona ich podliczenia.

 18. Zwyciężą projekty, które otrzymały największą ilość głosów w każdej z kategorii.

 19. W przypadku uzyskania przez kilka projektów równej liczby punktów, ostateczną decyzję o przyznaniu nagród podejmie Rada Programowa.

 20. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się podczas konferencji prasowej połączonej z galą finałową, przewidzianej na grudzień 2006 roku.

 21. Zwycięzcy zostaną dodatkowo powiadomieni o przyznaniu dofinansowania listem poleconym na adres podany we wniosku.

 22. Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona na stronie internetowej Konkursu do 17 grudnia 2006r.

 23. W ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia Konkursu Organizator podpisze ze Zwycięzcami umowy notarialne na podstawie, których zostaną przekazane pierwsze transze pieniężne na realizację projektów. Kolejne transze przekazane zostaną przez Organizatora po pozytywnym zweryfikowaniu realizacji planu budżetowego. O wysokości transz decyduje Organizator.

 24. Weryfikacji planu budżetowego dokona Organizator.

 25. Czasem realizacji projektu jest okres 6 miesięcy od daty przekazania przez Organizatora środków finansowych lub pierwszej transzy środków na rzecz Zwycięzców konkursu w poszczególnych kategoriach.

§ 13
Tryb odwołania
 1. Odwołania z tytułu organizowanego Konkursu mogą być składane na piśmie w terminie 7 dni od ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej listy zwycięzców.

 2. Organizator rozpatrzy zgłoszone odwołanie i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku w terminie 7 dni od otrzymanego odwołania.

 3. Decyzja Organizatora Konkursu podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

§ 14

Szczegółowe zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin, który zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Koordynatora konkursu oraz zostanie umieszczony na stronach internetowych www.warto.eu.

§ 15

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikłych z niniejszego przyrzeczenia jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

§ 16

Udział w konkursie jest na koszt i ryzyko Uczestników Konkursu.
 • Załącznik nr 1 - Sprawozdanie finansowe
  pobierz
 • Załącznik nr 2 - Karta oceny merytorycznej
  pobierz
 • Załącznik nr 3 - Regulamin konkursu
  pobierz drukuj