6

„Wyrównać szanse – terapia i wsparcie niewidomych dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”

Nazwa organizacji: Fundacja SYNAPSIS
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie
Kategoria: 100 tysięcy złotych
www: http://www.synapsis.waw.pl/

(zdjęcia Marek Zawadka - Newsweek Polska.)

Głównym celem projektu jest terapeutyczne wsparcie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wieloraką, tj. dysfunkcją wzroku, u których występuje dodatkowa niepełnosprawność – Całościowe Zaburzenia Rozwoju (CZR), tj. autyzm, Zespół Aspergera i inne.

Celem przedsięwzięcia jest zarówno poprawa funkcjonowania dzieci i młodzieży, jak i rozpowszechnienie metod wykrywalności zaburzeń rozwojowych u dzieci z dysfunkcją wzroku oraz opracowanie metod terapii uwzględniających tę wieloraką niepełnosprawność.

Działania będą skupiały się na objęciu dzieci i młodzieży kompleksowymi programami terapeutyczno-edukacyjnymi; realizacji cyklu szkoleń i działań superwizyjnych dla kadry pedagogicznej zajmującej się dziećmi z dysfunkcjami wzroku; opublikowaniu i upowszechnieniu raportu na temat wypracowanych metod.

Bezpośrednie wsparcie uzyska 16 osób, będących podopiecznymi Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach. Rodziny podopiecznych OSW, podejrzewanych o dodatkową niepełnosprawność z kręgu CZR, pozostają w szczególniej trudnej sytuacji życiowej, w większości z nich ze względu na niepełnosprawność dziecka tylko jeden rodzic podejmuje pracę zawodową. Zdarzają się rodzice samotnie wychowujący dziecko, a w niektórych rodzinach występuje jeszcze niepełnosprawność u drugiego dziecka.

Efektem projektu będzie poprawa funkcjonowania dzieci i młodzieży, zwiększenie wykrywalności CZR u niewidomych dzieci oraz wypracowanie metod pracy z tą grupą osób niepełnosprawnych. Projekt wpłynie na efektywny udział w systemie edukacyjnym, a w konsekwencji przygotowanie do pracy zawodowej i włączenie społeczne niewidomych osób z CZR.