2

Warunek powrotu

Nazwa organizacji: „Pomoc Potrzebującym” Fundacja Pożytku Publicznego
Miasto: Warszawa
Województwo: Mazowieckie
Kategoria: 100 tysięcy złotych
www: http://www.pomoc-potrzebujacym.pl/

Projekt jest adresowany do kobiet opuszczających zakład karny po odbyciu kary pozbawienia wolności. Głównym celem jest aktywizacja i preorientacja zawodowa skazanych.

Projekt umożliwia powrót kobietom do normalnego życia, bez uciekania się do pozaprawnych metod zarobkowania, które niejednokrotnie były przyczyną ich wcześniejszego pobytu w zakładzie karnym. Służyć temu będą szkolenie zawodowe oraz praktyczne. Przewidywanym efektem jest nabycie kwalifikacji potwierdzonych otrzymaniem certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu opiekuna ludzi starszych, w domach opieki lub w domu pacjenta. Dodatkowym atutem będzie blok prawny połączony z zajęciami aktywnego poszukiwania pracy, który stanie się narzędziem umożliwiającym profesjonalne penetrowanie rynku pracy po uzyskaniu wolności.

Projekt zapewnia możliwość nabycia nowych kwalifikacji, wynikających z uczestniczenia w cyklu szkoleń i warsztatów przez kobiety opuszczające zakłady karne.

Beneficjentami projektu jest 14 kobiet opuszczających zakłady karne, z okręgu warszawskiego, po odbyciu lub przedterminowym warunkowym zawieszeniu odbywania kary
Projekt przyczyni się więc do likwidacji bezrobocia w najtrudniejszym jego segmencie – kobiet o niskich lub zdezaktualizowanych kompetencjach zawodowych, w wieku tzw. średnim czyli najmniej poszukiwanym na rynku pracy.

Po zakończeniu szkolenia beneficjentki mają szansę stać się profesjonalistkami w swoim zawodzie, mogącymi w pełni konkurować z innymi osobami.