4

AKCJA - Komunikacja

Nazwa organizacji: Specjalny Ośrodek Edukacyjno- Leczniczo- Rehabilitacyjny dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących
Miasto: Rudołtowie
Województwo: śląskie
Kategoria: 50 tysięcy złotych.
www: http://www.zameczek.org.pl/

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego 29 dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną (nie posługujących się mową), poprzez rozwój alternatywnych umiejętności komunikacyjnych (AAC) oraz przygotowanie najbliższego otoczenia tych osób do posługiwania się metodami AAC.

AAC to działania, ukierunkowane na pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Zamiast wypowiadanych słów i zdań mogą one używać znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów). Dzięki temu, osoby te mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, wyrażać myśli i uczucia – pokonywać bariery w porozumiewaniu się i stawać się niezależnymi.

Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną dzieci, ich rodziny oraz pracownicy Ośrodka w Rudołtowicach, gdyż tylko prowadzenie kompleksowego oddziaływania jest w stanie zapewnić maksymalną efektywność. Przy realizacji działań będziemy korzystać z doświadczenia osób zawodowo zajmujących tematyką AAC.

Przewidujemy przeszkolenie 40 osób (rodzice, opiekunowie oraz personel), przygotowanie 6 pracowników do pracy z wykorzystaniem AAC na poziomie zaawansowanym, a przede wszystkim opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Programów Komunikacji dla 29 wychowanków Ośrodka, poprzedzone kompleksową diagnozą, a zakończone indywidualnymi warsztatami dla dzieci oraz ich rodziców.

Umożliwienie stosowania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji pozwoli na zminimalizowanie negatywnych skutków braku mowy oraz wzbogacenie form oddziaływań na dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną o nowe, z powodzeniem stosowane już metody i techniki.