3

Fundacja "Domy Wspólnoty Chleb Życia"

Celem projektu jest stworzenie systemu, który umożliwi poprawę warunków życia i funkcjonowania wykluczonym z powodu ubóstwa członkom rodzin wiejskich, zamieszkujących małe i bardzo małe gospodarstwa rolne. Główne działania to: przekształcenie małej przetwórni owoców i warzyw w zakład pracy całorocznej i przygotowanie nowych miejsc pracy.
Jankowice, woj. świętokrzyskie
www: http://www.chlebzycia.org.pl/

Edukacja - Innowacja - Praca

Program Fundacji "Domy Wspólnoty Chleb Życia" łączy trzy elementy, których celem jest skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w powiecie opatowskim w woj. świętokrzyskim. Są to: PRACA w małej przetwórni, EDUKACJA, czyli szkolenia i doradztwo dla rolników oraz INNOWACJA, czyli system kontraktacji niewielkich areałów upraw nietradycyjnych.

Wieś świętokrzyska to teren gdzie bieda jest dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Rodziny wegetują na małych tradycyjnych gospodarstwach rolnych. Przy małej i niejednorodnej asortymentowo produkcji trudno znaleźć zbyt. Do niedawna odbiorcami płodów rolnych były cukrownie, które aktualnie są zamykane. Rolnicy, przyzwyczajeni do stałej współpracy z jednym partnerem, nie potrafią odnaleźć się na lokalnym rynku produktów rolnych. Dominuje wśród nich postawa przeczekiwania trudności i bierność.

Projekt EDUKACJA INNOWACJA PRACA umożliwi poprawę warunków życia i funkcjonowania w tej grupie wykluczonych. PRACĘ oferujemy w małej przetwórni owoców i warzyw. W ramach projektu zostanie ona zmodernizowana i poszerzona o tłoczenie na zimno mało znanych olejów jadalnych. EDUKACJA to cykl szkoleń i doradztwa dla okolicznych rolników. Naszym celem jest zachęcanie ich do podjęcia nowych, nietradycyjnych upraw. INNOWACJA to system kontraktacji niewielkich areałów upraw roślin, które będą wykorzystywane w przetwórni.

Projekt ma charakter długofalowy i jest skierowany do dwóch grup beneficjentów. Pierwsza z nich to właściciele gospodarstw rolnych do 7 ha i członkowie ich rodzin, w tym szczególnie osoby niskokwalifikowane, pozostające poza rynkiem pracy, które stanowią grupę tzw. "ukrytego bezrobocia na wsi". Drugą grupę stanowią niskokwalifikowani długotrwale bezrobotni mieszkańcy gminy, w tym szczególnie kobiety wiejskie. Program obejmie mieszkańców gminy Sadowie z powiatu opatowskiego.