9

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie, "Rodzina-Rodzinie"

"Rodzina - Rodzinie" - wsparcie ofiar patologii życia rodzinnego.
Chełm
www: http://www.sowr.eu/o_nas.htm

Trudnej sztuki pojednania rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy w rodzinie podjęło się Stowarzyszenia Ośrodka Wspierania Rodziny w Chełmie.

Alkoholizm jest źródłem cierpienia wielu rodzin w Polsce. To choroba społeczna, która dotyka wszystkich członków rodziny. Stowarzyszenie Ośrodka Wspierania Rodziny w Chełmie od lat wpiera rodziny w walce z alkoholizmem. Opracowany przez tę organizację projekt "Rodzina - Rodzinie" ma na celu integrację rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu. Poprawie mają ulec relacje wewnątrz rodziny i w małżeństwie. Zajęcia jakie prowadzi Stowarzyszenie w ramach projektu zostały podzielone między trzy grupy uczestników. Pierwszą tworzą osoby uzależnione oraz sprawcy przemocy w rodzinie. W skład drugiej wchodzą ich partnerzy, czyli tzw. współuzależnieni i ofiary przemocy. Do trzeciej zaliczono dzieci i młodzież z tych rodzin. Wszystkie zajęcia mają jednak ten sam cel: integrację rodzin. Dlatego - oprócz pracy z poszczególnymi grupami osobno - najwięcej uwagi poświęca się spotkaniom grupowym. Integracji służą wspólnie wykonywane zadania, które zachęcają do współpracy członków rodziny. Formą terapii jest m.in. zorganizowany dla małżeństw kurs tańca.

Szczególną troską objęto dzieci. Organizatorzy zadbali o cykl warsztatów psycho-edukacyjnych, które sprzyjają rozładowaniu negatywnych emocji. Temu celowi służą zajęcia sportowe i zajęcia o charakterze edukacyjnym. Z myślą o nich stowarzyszenie planuje organizację zajęć na basenie oraz zajęć plastycznych. Prace dzieci zostaną zaprezentowane podczas Otwartych Dni Integracji Rodzinnej. Wtedy też najmłodsi wystąpią w przygotowanym przez siebie przedstawieniu teatralnym. Gdy pozwoli pogoda, organizatorzy planują ogniska integracyjne, w których udział wezmą także rodzice. Rezultaty, jakich spodziewają się pomysłodawcy projektu to złagodzenie, a nawet likwidacja problemów rodzinnych uczestników zajęć. Będzie to możliwe jednak tylko wówczas, gdy u ofiar alkoholizmu, zarówno tych pijących jak i niepijących, nastąpi poprawa samoocoeny i relacji między członkami rodziny.