8

Centrum Wolontariatu

"Młodzieżowe Kluby Wolontariusza"
Słupsk, woj. pomorskie
www: http://www.wolontariat.org.pl/

Założenia projektu

Celem projektu było zwiększenie o 25% społecznego zaangażowania młodzieży w działania na rzecz środowiska lokalnego poprzez stworzenie modelu wspierającego wolontariuszy, instytucje publiczne i organizacje działające na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Program skierowany był do młodzieży szkolnej i studiującej z regionu. W ramach projektu przeprowadzone zostały seminaria, warsztaty i szkolenia dla wolontariuszy.

Stan realizacji projektu

Zgodnie z założeniami projektu: "Młodzieżowe Kluby Wolontariusza - nowa jakość edukacji i wychowania młodzieży", rozbudowujemy Regionalną Sieć Wolontariatu (RSW) poprzez motywowanie i wspieranie organizacji i instytucji do tworzenia Klubów Wolontariusza (KW). Pracujemy także nad zacieśnianiem więzi i wymianą doświadczeń między dotychczasowymi członkami Sieci. Na seminariach i szkoleniach, które odbyły się w lutym i marcu opiekunowie KW wypracowali standardy współpracy, zawarte w "Regulaminie RSW". Tym samym utrwalili strukturę partnerstwa i stworzyli solidną podstawę do dalszej współpracy między instytucjami i organizacjami pomocowymi, edukacyjnymi i wychowawczymi oraz wolontariuszami.

O skuteczności naszych działań świadczą zgłoszenia przedstawicieli różnych instytucji i organizacji pochodzących również spoza powiatów objętych realizacją projektu.

Ponadto, coraz więcej placówek skupiających wolontariuszy szuka u nas wsparcia merytorycznego w formie szkoleń dla wolontariuszy i koordynatorów pracy z wolontariuszami. Istnienie Sieci jest widoczne w lokalnych środowiskach. Coraz większe zainteresowanie działaniami woluntarystycznymi można zauważyć wśród pracowników sektora biznesu.

Nasz program pokazał młodym ludziom, że z działaniami pomocowymi można wychodzić poza swoje najbliższe otoczenie - szkołę czy nawet miejscowość. Przykładem niech będzie inicjatywa uczniów Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu z Lęborka. Postanowili oni zaktywizować gimnazjalistów z podlęborskich Łęczyc, zachęcając m.in. do włączenia się w "archipelag wolontariatu" i stworzenia ich własnego Klubu Wolontariuszu.

Przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla wolontariuszy. Były to warsztaty informacyjno-motywacyjne dla początkujących ochotników pt.: "Dlaczego warto być wolontariuszem?". Zorganizowaliśmy warsztaty pt.: "Od pomysłu do realizacji", których celem była analiza potrzeb środowiska lokalnego i wypracowanie sposobów rozwiązywania dostrzeganych problemów. Zajęcia w ramach "Od pomysłu do realizacji" przybliżyły uczestnikom zasady planowania swych działań i porządkowania w formie projektu pomysłów na zmianę zastanej rzeczywistości. Efekty tych spotkań są już widoczne - młodzież wykorzystuje nabyte umiejętności i ubiega się o finansowanie swych projektów.

W tym roku kalendarzowym wolontariusze RSW przepracowali ok. 2000 godzin - głównie biorąc udział w różnego rodzaju akcjach (np. zbiórkach żywności czy odzieży dla najuboższych).